cropped-App-Store-ikon-Myrunning-scaled-1.jpg

Myrunning

Terms of use

 

för Myrunning mobilapplikation & webb

Senast uppdaterad: 8:e augusti, 2022

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder ”Tjänsten” som består av Myrunning mobilapplikation (app) och webbgränssnitt.  Tjänsten tillhandahålls av Myrunning Scandinavia AB (i texten benämnt “Företaget”). Genom att använda Tjänsten godkänner du dessa användarvillkor. Utan ditt godkännande av användarvillkoren får du inte använda tjänsten.

Beskrivning av Tjänsten

Appen används på mobiltelefonen och analyserar ditt rörelsemönster och andra parametrar i samband med löpning. Steglängd, markkontakttid och andra rörelsemått analyseras och visas detaljerat på mobilen och webben efter utförd aktivitet. Tjänsten möjliggör för dig som fysisk person (”Slutanvändaren”) att följa upp dina träningsresultat.

Tjänsten är inte en medicinteknisk produkt. Alla mätningar och resultat som presenteras i Tjänsten är indikativa och Företaget tar inget ansvar för eventuella felaktiga mätningar eller resultat. Insamlade rörelsedata ägs av Företaget och kan i anonymiserad form komma att användas för att förbättra bakomliggande beräkningar av rörelsemått mm för att förbättra Tjänsten.

Dessa användarvillkor gäller mellan Slutanvändaren och Företaget för Slutanvändarens användning av Tjänsten.

1. Uppgraderade funktioner och nya versioner

Uppgraderade funktioner och nya versioner av Tjänsten kommer implementeras i den utsträckning som Företaget anser lämpligt. Företaget förbehåller sig rätten att, utan förvarning och när som helst, göra ändringar i eller modifiera Tjänsten eller det sätt Tjänsten tillhandahålls.

2. Användning av Tjänsten

2.1. Slutanvändaren ska agera i enlighet med Företagets eventuella instruktioner för användningen av Tjänsten. Om användningen av Tjänsten kräver förälders eller en förmyndares tillstånd är Slutanvändaren ansvarig för att inhämta ett sådant tillstånd.

Om du är omyndig bör du granska dessa användarvillkor med en förälder eller vårdnadshavare för att se till att du och föräldern eller förmyndaren förstår och accepterar dessa användarvillkor.

2.2. Slutanvändaren garanterar att Tjänsten inte kommer användas för ändamål som strider mot gällande lag eller dessa användarvillkor och är ansvarig för alla åtgärder och aktiviteter som genomförs inom ramen för sin användning av Tjänsten. Varken Företaget eller dess underleverantörer är ansvariga för obehörig åtkomst till Tjänsten som är ett resultat av Slutanvändarens underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra sådan åtkomst.

2.3. Slutanvändaren garanterar att det material som tillgängliggörs av Slutanvändaren i Tjänsten inte gör intrång i annans rätt eller strider mot gällande lag.

2.4. Slutanvändaren får inte kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten eller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för andra.

3. Begränsad tillgång till Tjänsten

3.1. Tjänsten kan komma att störas av omständigheter utanför Företagets eller dess underleverantörers kontroll. Detta kan påverka funktionaliteten och tillgängligheten av Tjänsten. Eftersom varken Företaget eller dess underleverantörer kan kontrollera sådana omständigheter, kan inte Företaget garantera en kontinuerlig och oavbruten tillgång till Tjänsten. Företaget ska dock, om omständigheterna kräver det, försöka undanröja faktorer som stör eller riskerar att störa Tjänstens funktionalitet och tillgänglighet.

3.2. Företaget har, på grund av tekniska, underhålls- eller säkerhetsskäl, rätt att vidta lämpliga åtgärder som kan påverka tillgången till Tjänsten. Slutanvändaren ska utan dröjsmål och i nödvändig utsträckning informeras om begränsning eller avbrott i tillgången till Tjänsten, till exempel genom att Företaget publicerar information på sin webbplats eller på annat lämpligt sätt informerar Slutanvändaren.

3.3. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst avsluta Slutanvändarens tillgång till Tjänsten om Företaget misstänker att Slutanvändaren bryter mot dessa allmänna villkor eller annars agerar på ett sätt som riskerar att orsaka Företaget eller dess underleverantör, andra användare eller personer men eller annan skada.

4. Immateriella rättigheter

Tjänsten ägs av Företaget. Samtliga immateriella och andra rättigheter till Tjänsten (såsom, men inte begränsat till, Tjänstens drift, metod, mjukvara och design) tillhör Företaget. Slutanvändaren erhåller inte några rättigheter till Tjänsten eller material som uppkommer genom användningen av Tjänsten.

5. Tredjepartsapplikationer

För att kunna använda delar av Tjänsten kan Slutanvändaren behöva ha tillgång till vissa tredjepartsapplikationer. Slutanvändaren är själv ansvarig för att installera och uppdatera sådana tredjepartsapplikationer.

Slutanvändaren ansvarar självständigt för att nyttjandet av tredjepartsapplikationer sker i enlighet med de villkor som gäller i förhållande till leverantören av tredjeparts-applikationer. Slutanvändaren ska hålla Företaget och dess underleverantörer, skadelös för de fall då anspråk riktas mot Företaget eller dess underleverantör till följd av Slutanvändarens användning av tredjepartsapplikation.

Varken Företaget eller dess underleverantörer ansvarar för fel, och garanterar inte heller funktionaliteten, i tredjepartsapplikation.

6. Länkar till andra webbplatser

Det kan finns länkar i Tjänsten till webbplatser som tillhör tredje part. Företaget har ingen kontroll över, eller ansvar för, sådana länkade webbplatser eller innehållet däri och kan inte hållas ansvariga för skador som uppkommer i samband med användning av tjänster på länkade webbplatser. Slutanvändaren rekommenderas att läsa användarvillkor och sekretesspolicy för sådana tredjeparts-webbplatser.

7. Ansvarsbegränsning

Tjänstens syfte är att på ett indikativt sätt mäta, analysera och presentera information till Slutanvändaren. Företaget tar inget ansvar för riktigheten i den data, information och/eller resultat som presenteras för Slutanvändaren.

Företaget eller dess underleverantörer är inte skyldiga att ersätta Slutanvändaren för någon skada som uppkommer i samband med användande av Tjänsten. Denna ansvarsbegränsning gäller bland annat men inte uteslutande inkomstförlust, förlust av data eller andra direkta och indirekta förluster eller skador av något slag som är ett direkt eller indirekt resultat av Slutanvändarens användning av Tjänsten eller innehållet i Tjänsten. Ansvarsbegränsningen gäller även i förhållande till Slutanvändarens ersättningsansvar i förhållande till tredje man.

8. Force majeure

Företaget och dess underleverantörer befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkoren under den tidsperiod och i den utsträckning fullgörandet av antingen Företaget eller dess underleverantörer hindras på grund av omständighet som ligger utanför sådan parts kontroll såsom krig, krigsliknande fientligheter, fackliga stridsåtgärder, ny eller ändrad lagstiftning, statliga åtgärder, avbrott eller fel i elförsörjningen eller kommunikationssystem, eld, översvämning eller annan omständighet av liknande betydelse.

9. Ändringar

Företaget har rätt att göra ändringar eller tillägg till dessa allmänna villkor. Alla ändringar kommer träda i kraft automatiskt senast fjorton (14) dagar efter att ändringen har publicerats i Tjänsten. Slutanvändaren anses ha accepterat ändringen om Slutanvändaren använder Tjänsten efter fjortondagarsperiodens utgång.

10. Kommunikation

Slutanvändaren accepterar att all kommunikation till Slutanvändaren, från Företaget, kan ske elektroniskt. Meddelanden ska anses mottagna samma dag som de skickas.

11. Varaktighet

Dessa användarvillkor gäller från första gången du registrerar ditt konto i Tjänsten och tills ditt konto raderas.

12. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med, och regleras av, svensk lag. Tvist eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa allmänna villkor samt överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras av allmän domstol i Sverige.

13. Kontaktinformation

Myrunning Scandinavia AB, c/o Pearson & Partners AB, Skeppskajen 13B, 211 20 Malmö, med organisationsnummer 559194-9572 tillhandahåller Tjänsten.
Om du har några frågor gällande dessa Användarvillkor vänligen kontakta oss på e-postadress: info@medorehab.se

 
en_GBEnglish (UK)